پروژه طراحی و پیاده‌سازی شهربازی موبایل

در توسعه بازی
  • MOBILE GAME
  • TEAMWORK
  • GAME DESIGN
  • C#
  • UNITY
بخوانید بخوانید

توضیحی کوتاه در مورد پروژه

تیم راهکار خاص فردا در این پروژه طراحی و پیاده‌سازی شهربازی موبایل به شکل بستری برای میزبانی تعداد نامحدود بازی را به عهده دارد.

پروژه‌های مرتبط

طراحی و پیاده‌سازی شهربازی موبایل

تیم راهکار خاص فردا در این پروژه طراحی و پیاده‌سازی شهربازی موبایل به شکل بستری برای میزبانی تعداد نامحدود بازی را به عهده دارد.

  • MOBILE GAME
  • TEAMWORK
  • GAME DESIGN
  • C#
  • UNITY
شروع پروژه